Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela II 92. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		untitled (***My beloved asked me)
		-------------------------------------------------------

		My beloved asked me: Do you believe in life after
		death? I answered: I will believe, but only when
		a rose, which blossomed this evening in our garden,
		will give off its scent after the death of all its
		petals. My beloved asked me: Do you want to go to
		heaven? I will -- I answered -- but only when the
		heaven is as warm as your arms, as ample as your
		breath and as wild as a kiss. My beloved asked me:
		Will you love me always? I answered: If eternity
		is the moment between my empty heart and my heart
		full of love, there will never be a time such that
		I don't love you.

		
		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    28 June 2005 Chicago, Illinois

		***
		-------------------------------------------------------

		Mo/j kochany zapytal/ mnie: czy wierzysz w z/ycie po
		s/mierci? Odpowiedzial/am: uwierze/, ale tylko wtedy,
		jes/li ro/z/a, kto/ra tego wieczoru zakwitl/a w naszym
		ogrodzie, pachniec/ be/dzie po zgonie wszystkich swoich
		pl/atko/w. Mo/j kochany zapytal/ mnie: czy chcesz po/js/c/
		do nieba? Zechce/ -- odpowiedzial/am -- ale tylko wtedy,
		jes/li niebo jest ciepl/e jak twoje ramiona, przestronne
		jak two/j oddech i dzikie jak pocal/unek. Mo/j kochany
		zapytal/ mnie: czy zawsze be/dziesz mnie kochal/a?
		Odpowiedzial/am: jes/li wiecznos/c/ jest chwila/ pomie/dzy
		moim sercem pustym a moim sercem wezbranym z mil/os/ci,
		nigdy nie be/dzie czasu, w kto/rym nie kochal/abym ciebie.

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up