Wiersze Wybrane, page 131
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Associations with a Death Motive
		-------------------------------------------------------------


		I

		I wish to write about a late actress
		there remains after her a volatile memory
		and an empty vial of sleeping pills

		the process of fading having begun
		letters have fallen
		November
		photos have fallen
		December
		the uncaring gusts of January
		have hijacked scraps of posters

		there is a difference
		between success and being lucky
		success is always for the others
		being lucky is very intimate


		II

		the body -- a softly phosphorizing interior
		of conduits most sensitive most slender
		fibers nerves shortcircuits flashes
		running from eyelash to eyelash
		a perfect sleekness
		discovering for the world
		the world's own structure
		ignored by the world
		in turn ignoring

		she would dress in the sun
		and at times go naked

		an empty vial of sleeping pills
		and a marvelous burial

		the process of fading having begun
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
								
		Asocjacje 
		z motywem śmierci
		-------------------------------------------------------------


		I

		chcę pisać o zmarłej aktorce
		została po niej nietrwała pamięć
		i pusta fiolka po proszkach na sen

		proces płowienia zaczęty
		opadły listy
		listopad
		opadły zdjęcia
		grudzień
		obojętny wiatr styczniowy
		poniósł strzęp afisza


		II

		ciało -- miękkie fosforyzujące wnętrze
		o przewodach najczulszych najcieńszych
		włókna nerwy spięcia błyski
		biegnące od rzęsy do rzęsy
		doskonała obłość
		odkrywająca światu
		jego własną konstrukcję
		ignorowana przez świat
		nawzajem ignorująca

		ubierała się w słońce
		a czasem była naga

		pusta fiolka po proszkach nasennych
		i wspaniały pogrzeb

		proces płowienia zaczęty

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up