Wiersze Wybrane, page 301
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("there is no certitude")
		------------------------------------------------------------

		there is no certitude
		being isn't being
		death?
		the biological cycle
		certitude?
		we lie by saying that we have this certitude
		we do not have certitude
		how else could we live?
		to awaken every day
		at dawn
		to kiss
		to pick up nestlings fallen out of nests
		not yet feathered
		to look into the sun
		to blink eyes
		to split white light into the solar spectrum
		to speak of rainbow rainbow
		to see the rainbow
		to write poems about the rainbow
		to live
		we have the certitude or do we not have the certitude?
		what is that which we have
		that we have
		we have while having
		may
		of may
		graced with mayflowers
		mi querida
		caro mio
		darling
		lieblich
		mine
		knowledge about the beginning
		this is your smile
		knowledge about the ending
		a small crease in the corner of your mouth
		I examine your hands my hands your hands
		hands
		functional like trained dogs
		loyal
		helpless
		against the knowledge
		which is certain
		which is
		death

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("nie ma pewnosci")
		-----------------------------------------------------------

		nie ma pewności
		istnienie nie jest istnieniem
		śmierć?
		cykl biologiczny
		pewność?
		kłamiemy mówiąc, że mamy tę pewność
		my nie mamy pewności
		jakże inaczej moglibyśmy żyć
		codziennie budzić się
		o świcie
		całować
		podnosić wypadłe z gniazd pisklęta
		jeszcze nie upierzone
		patrzeć w słońce
		mrużąc oczy
		rozszczepiać światło białe na widmo słoneczne
		mówić o tęczy tęcza
		widzieć tęczę
		pisać wiersze o tęczy
		żyć
		mamy pewność czy nie mamy pewności?
		czym jest to co mamy
		co my mamy
		mamy mając
		maj
		majowy
		umajony
		mi querida
		caro mio
		darling
		lieblich
		mój
		wiedza o początku
		to twój uśmiech
		wiedza o końcu
		mała zmarszczka w kącie twoich ust
		oglądam twoje ręce moje ręce twoje ręce
		ręce
		sprawne jak tresowane psy
		wierne
		bezradne
		naprzeciw wiedzy
		która jest pewna
		która jest
		śmiercią

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up